Autor Wątek: My Family History in Suwalki  (Przeczytany 77925 razy)

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Wrz, 2010, 03:11:58 »
Krzysztof;

I have found lots of information from these links and I will share them at here. But only I can't find the record (explanation) "1930 Poland and Dancig Bussiness Directory str. 1856 Mahomet Effendi Adabasz Zade i Mustafa Effendi Pizmi Zade- Kawiarnia- Warszawa ul. Marszałkowska 107. If you can send me the document to okanatakcan@yahoo.com, I will be very happy. I found lots of document from 1930 but only I can't find your explanation. Many Thanks.

Krzysztof;

Znalazłem wiele informacji z tych linków i będę dzielić się nimi tutaj. Ale tylko nie mogę znaleźć w dokumentacji (wyjaśnienia) "1930 Polska i Dancig Bussiness ul Directory. 1856 Mahomet Effendi Adabasz Zade i Mustafa Effendi Pizmi ul Zade-Kawiarnia-Warszawa. Marszałkowska 107. Jeśli możesz wysłać mi dokument okanatakcan@yahoo.com, będę bardzo szczęśliwy. znalazłem mnóstwo dokument z 1930 roku, ale tylko nie mogę znaleźć wyjaśnienia. wielkie dzięki.

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #106 dnia: 23 Wrz, 2010, 07:25:34 »
Spróbuj tutaj. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Księga Adresowa Polski / w wyszukiwarce wstaw stronę 1992
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=11649

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Wrz, 2010, 13:16:32 »
I found the document. Thanks.
Znalazłem dokumentu. Dzięki.

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #108 dnia: 24 Wrz, 2010, 17:19:39 »
Widzę, że jest wymiana informacji. Wkrótce będzie wydrukowany mój artykuł "Piekarze tureccy w Zamościu".
Początek przyjazdów piekarzy z Rize do Królestwa Polskiego był około 1800 roku. Duża liczba była przed I wojną światową.
Zadecydowały znajomości i pokrewieństwo między Turkami z Rize i Pazaru.
My w Polsce możemy ustalić pokrewieństwo tylko w przypadku części Turków. Brak dokumentów. Zachowały się u nas głównie rejestry cudzoziemców, czasem paszporty. Utrudnieniem jest podawanie przez Turków informacji zawierających nazwisko już po wprowadzeniu nazwisk w Turcji, a u nas byli wcześniej, kiedy nazwisk nie było. W paszportach tureckich sprzed II wojny światowej nie ma np. daty urodzenia, lecz rok urodzenia. Osoby rejestrujące nie wiedziały które jest imię, a które niby nazwisko. Stąd pomyłki. Obecna pisownia łączna np. Mehmet Pirimzade tylko zaciera obraz, bo przed wojną był zapisany jako Mehmet Pirim Zade, ale urzędnicy pisali w różnej kolejności. I tak pisane są źródła. Po drugie, my nie możemy zmieniać pisowni, bo taka wtedy obowiązywała. Nie wiemy, kto wrócił do Turcji, a na emigracji niektórzy Turcy nigdy nie przyjęli nowych nazwisk, a część miała stare paszporty.
Andrzej
dalej automat tłumaczył :D
I see that the exchange of information. Soon it will be printed in my article "Turkish bakers in Zamosc." Beginning bakers Rize arrivals to the Polish Kingdom was around 1800. A large number were from the First World War. Decided by the knowledge and relationship between the Turks of Rize and Pazar. We in Poland, we can determine the relationship only in the case of the Turks.No documents. Preserved in the records we are mainly foreigners, sometimes passports. Administration is hampered by the Turks of information including the name only after the release of names in Turkey, while we were before, when the names were not there. The Turkish passports before the Second World War, for example, there is no date of birth, but the year of birth. Registrants did not know which is the name, and that kind of name. Hence the confusion.The current spelling of such total Mehmet Pirimzade only blurs the picture, because before the war was written as a PIRIM Mehmet Zade, but officials wrote in a different order. And so are written sources. Secondly, we can not change the spelling, because that then prevailed. We do not know, who returned to Turkey, and in exile, some Turks have never accepted the new names, and some have old passports.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #109 dnia: 26 Wrz, 2010, 10:53:46 »
Some notes:

* First of all, Armenian people has gone to Tsarist Russia and they have made breads there. We can see these informations at 1831 Ottoman Population records. Crimea is very important place for them.
* After that Turkish bakers has followed them. Especially after Crimean War (1853 - 1856) between Ottoman Empire and Tsarist Russia.
* Economical reasons is important for them.
* The geoghraphy is not suitable for agriculture.
* Some political relationships are important between Russia and Otttoman Empire. For example 1833 "Hünkar İskelesi" Treaty
* Russia and Japan War (the beginning of 19 th century) is also important. Turkish bakers has operated bakeries with this event. Because man population in Russia has taken to the army.
* Turkish bakers has prefered some bakery names like Konstantynopolska (Istanbul), Angora (Ankara), Dardanelska (Çanakkale), Turkish (Türk).
* Lots of bakers has married there secondly. These brides are Belarussian, German, Ukranian, Polish and Russian. They have come to Rize. There are many families in Camlihemsin, Hemsin towns in Rize city.
* They opened bakeries in Polond, Russia, Ukraine, Belarussia, Latvia, Estonia, Moldavia, Bulgaria.
* Until going to Russia term, people in Rize has interested with agriculture. According to Ottoman documents people in Camlihemsin and Hemsin towns has send beeswax to Ottoman Empire Palace (Topkapi Palace) too.   
* The First World War has influenced them. Russian Government has confiscated their goods. For example my great grandfather's goods (according to his petition 25.000 rouble worth for this term). We can also say 1917 Russian Revolution. Lots of bakers has send Siberia.
One of important points is: There is no information that bakeries in Moscow and St. Petersburg confiscated during WWI. It must be confiscated during Russian Revolution.
* Bakers has gone to Russia without a passport at these years. For this reasons they have been sent Turkey by Russian Government according to the documents.
* Until 1934 there is no surname in Turkey. But some people has used some names as a surname. People is called like that;
Ali oglu Ahmet (Ahmet son of Ali), Serif Gulab or Gulabzade Serif (Serif son of Gulab). In Turkey we use the first names when we are speaking. There are some words like Agha (Ağa means rich person), Efendi (Sir).
Tojaaa; I think that these informations will be important especially for you. Basically I try to summarize this intersting issue.
You can also use photographs at www.gulapoglu.com.tr.tc. "Suwalki & Daugavpils" and "İlk Gurbet" pages will be useful for you.

ome uwagi:

* Po pierwsze, armeński ludzi udał się do carskiej Rosji i zrobili tam pieczywa. Widzimy tych informacji w 1831 Ottoman ewidencji ludności. Krym jest bardzo ważne dla nich miejsca.
* Po tym turecki piekarzy jest za nimi. Zwłaszcza po wojnie krymskiej (1853 - 1856) między Imperium Ottomańskiego i carskiej Rosji.
* Względów ekonomicznych jest dla nich ważne.
* Geoghraphy nie nadaje się do rolnictwa.
* Niektóre relacje polityczne między Rosją są ważne i Otttoman Empire. Na przykład 1833 "Hünkar İskelesi" Traktatu
* Rosja i Japonia wojny (na początku 19 wieku) jest również ważna. Turecki piekarzy działa piekarni z tego wydarzenia. Populacji, ponieważ człowiek w Rosji zabrany do wojska.
* Turecki piekarzy opowiedziała niektóre nazwy piekarnia jak Konstantynopolska (Istanbul), Angora (Ankara), Dardanelska (Çanakkale), Turecki (Türk).
* Wielu piekarzy po drugie ma związek małżeński. Te panny młode są białoruski, niemiecki, ukraiński, polski i rosyjski. Przybywają do Rize. Jest wiele rodzin, w Camlihemsin, miasta Hemsin w mieście Rize.
* One otwarte piekarni w Polond, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Bułgarii.
* Dopóki Rosja będzie określenie, ludzi w Rize jest zainteresowany z rolnictwem. Zgodnie z dokumentami Ottoman ludzi w miastach Hemsin Camlihemsin i wosk pszczeli ma wysłać do Imperium Osmańskiego Palace (Pałac Topkapi) też.
* Pierwsza wojna światowa wpłynęła na nich. Rosyjski rząd skonfiskowane ich towarów. Na przykład mój pradziadek dóbr (w zależności od swojej petycji 25,000 rubli warte tego terminu). Możemy także powiedzieć, rewolucji 1917 roku rosyjski. Wiele piekarni ma wysłać na Syberię.
Jednym z ważnych punktów jest: Nie ma informacji, że piekarni w Moskwie i Petersburgu skonfiskowane podczas I wojny światowej. Musi być skonfiskowane podczas rewolucji rosyjskiej.
* Bakers udał się do Rosji bez paszportu na te lata. Z tego powodu, że byli posłani przez rosyjski rząd Turcji, zgodnie z dokumentami.
* Do 1934 nie ma nazwisko w Turcji. Ale niektórzy ludzie nie korzystali z niektórych nazw jako nazwisko. Osób nazywa się tak;
Ali oglu Ahmet (syn Ahmet Ali), Serif Gulab lub Gulabzade Serif (syn szeryf Gulab). W Turcji używamy imion, kiedy mówimy. Istnieje kilka takich słów, jak Agha (AGA oznacza bogate osoby), Efendi (pan, asan).
Tojaaa; Myślę, że te informacje będą ważne szczególnie dla Ciebie. W zasadzie staram się podsumowania tych ciekawych kwestii.
Można również użyć zdjęć w www.gulapoglu.com.tr.tc. "Suwałki i Daugavpils" i "ilk Gurbet" strony będą przydatne dla Ciebie.

Miast i nazwisk znajduje się tutaj. Są powrotem miasta Rize. Szczególnie są one z Camlihemsin i miast Hemsin Rize.

Alupka: Takoşoğulları
Augustow: Bosikoğulları - Takoşoğulları
Bahçesaray: Abbasoğulları
Berdiçev: Poladoğulları - Veziroğulları
Batum: Apeloğulları - Bağdasaroğulları - Emiralioğulları - Gerzmişoğulları - İbişoğulları - Karacaoğuılları - Kasahoğulları - Kepenekoğulları - Kırımlıoğulları - Mahmutoğulları - Midiçoğulları - Pelitoğulları - Reyhanoğulları - Safoğulları - Tüylüoğulları
Berlin: Gülapoğulları
Daugavpils: Gülapoğulları
Dnipropetrovsk: Ferahoğulları - Firiloğulları
Gdansk: Mollayusufoğulları
Harkov: Hemşinlioğulları - Kutanisoğulları - Tüylüoğulları
Kamianets-Podilskyi: Safoğulları
Kefe: Dervişoğulları
Kırım: Abdioğulları - Vasapoğulları
Kiev: Çeleoğulları - Ferahoğulları - Kozizoğulları - Memişoğulları
Kirovagrad: Haşiloğulları
Krakov: Fazlıoğulları - Körhasanoğulları
Kremenchug:  Sarıoğulları
Kursk: Çeleoğulları - Numanoğulları
Livadiya: Tarakçıoğulları
Lodz: Fazlıoğulları
Melitopol: İpsizoğulları
Meteski: Ofluoğulları
Minsk: Begioğulları - Çolakoğulları - Ofluoğulları
Mogilev: Nasufoğulları
Moskova: Abbasoğulları - Apeloğulları - Çakıroğulları - Demircioğulları - Gülapoğulları - Hacıalioğulları - İbrahimoğuılları - Kotiloğulları - Kozizoğulları - Kuyumcuoğulları - Kürdoğulları - Lazalioğulları - Melikoğulları -  Memişoğulları - Mollayusufoğulları - Ofluoğulları - Pelitoğulları - Reyhanoğulları - Şeyhoğulları - Takoşoğulları - Tarakçıoğulları - Tüylüoğulları
Nevarusya: Karamustafaoğulları
Novorossisk: Kaval(a)oğulları:
Odesssa: Matiloğulları
Riga: Mollaömeroğulları
Rivne (Rovna): Bosikoğulları
Rostov: Burumoğulları - Molitefoğulları - Numanoğulları - Şabanoğulları - Ustaoğulları
Samara: Firiloğulları
Simferepol (Akmescit): Kozizoğulları - Tumanoğulları
Sivastopol: Abbasoğulları - Fazlıoğulları - Hisoloğulları - İbrahimoğulları - Köseoğulları - Reyhanoğulları - Sibilikoğulları - Takoşoğulları
Smela: Gicgicoğulları - İncearapoğulları
Soçi: Doşoğulları - Eminoğulları - Vanlıoğulları
Sohum: Azizoğulları - Emiralioğulları - Köseoğulları - Topçuoğulları - Vanlıoğulları
St. Petersburg: Gülapoğulları - Keçioğulları - Okumuşoğulları - Pirimoğulları - Takoşoğulları
Suwalki: Gülapoğulları - Hervenikoğulları
Şam: Müsellimoğulları
Tahran: Begioğulları - Cerrahoğuları - Çakıroğulları - Hacıalioğulları - Kozizoğulları - Kuyumcuoğulları - Melikoğulları - Tarakçıoğulları
Taygan: Kazancıoğulları
Tiflis: Emiralioğulları
Varşova: Bosigoğulları - Çolakoğulları - Fazlıoğulları - Gülapoğulları - Kalyoncuoğulları - Kuşaksızoğulları - Odabaşoğulları - Pirimoğulları - Takoşoğulları - Tumanoğulları
Vitebsk: Kürdoğulları - Lazalioğulları
Yalta: Demircioğulları - Pelitoğulları - Reyhanoğulları - Şişmanhasanoğulları - Tarakçıoğulları
Zamosc: Fazlıoğulları

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #110 dnia: 26 Wrz, 2010, 10:59:41 »
Witam
Zbieram materiały archiwalne o Turkach w Polsce i nie wiem, jaką przyjąć zasadę pisania imion i "nazwisk" sprzed 1934 roku. Na przykład pisać Mehmet Muftioglu, czy Mufti Oglu? Część Turków w Polsce nie dopełniła obowiązku i nie przyjęła nazwiska i posługiwała się zbitką a część nadal po staremu, mało tego część stosowała transkrypcję z rosyjskiego, w tym wypadku byłoby to Mehmet Mufti-ogły lub Mufti-Ogły. Część w czasie II wojny wróciła do Turcji i dopiero tam przyjeła nowe nazwisko i ślad zanika. Znam sytaucje, ze ojciec pisal po staremu a synowie zbitka typu Muftioglu. Może ktoś dobrze zorientowany wyjaśni co będzie najlepsze. Sugestie poproszę na maila: (http://grono.net/turcja/topic/18409632/sl/pisownia-nazwisk/)

How did you find this name (Mehmet Mufti-ogły) ? If you can give me information or document (where did he in Poland and like that), I will be happy. There is a family in Camlihemsin town. Thanks

Jak trafiłeś na tę nazwę (Mehmet Mufti-ogły)? Jeśli możesz dać mi informacji lub dokumentów (gdzie on w Polska i tak), będę szczęśliwy. Nie ma rodziny w mieście Camlihemsin. Dzięki
 

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #111 dnia: 26 Wrz, 2010, 12:26:32 »
Gulapoglu: zasady pisania imion i nazwisk w Turcji znam. Na ziemiach polskich pisano kiedyś po rosyjsku, polsku i niemiecku i w kolejności bardzo różnej (urzędnicy nie znali tureckiego). Nie zapominaj, że wielu Turków było analfabetami, którzy nie potrafili się tutaj dogadać. A zapisy prowadzono w tutejszym języku urzędowym! Dlatego kolejność słów była inna. Tureckie formy są tylko w dokumentach tureckich, a tych jest u nas bardzo mało. Nie tłumacz słów oglu, zade itd. bo my tu mamy słowniki, szkoda czasu.

Po drugie, Turcy tutaj się żenili i zostawali u nas. Małżeństw z Polkami było bardzo mało. U was w Rize zamieszkali z żonami, ale z Cesarstwa Rosyjskiego, a nie Królestwa Polskiego. Nie myl Polaków z Rosjanami i Ukraińcami.

Osman Muftioglu (Mufti Oglu Osman) w latach 1928-1933 mieszkał w Warszawie, Lublinie, Krakowie, urodzony w miejscowości Pazar koło Rize, piekarz.
Andrzej

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #112 dnia: 26 Wrz, 2010, 12:47:02 »
aha i nie Bosik, a prawidłowo Bosık. Osoby o podanych nazwiskach z Rosji spotykamy też w miastach polskich. W naszych rejestrach cudzoziemców liczba Turków z okolic Rize, Pazaru jest znacznie większa.
Turcy w Rosji mnie nie interesują.
Andrzej
oh and do not Bosik and Bosık correctly. People with given names in Russia we find in Polish cities. In our records the number of foreigners from the vicinity of the Turks Rize, Pazar is much greater.
Turks in Russia do not interest me.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #113 dnia: 26 Wrz, 2010, 16:46:12 »
In olden times Camlihemsin and Hemsin is managed from Pazar. It's old name is Atina (Athena). Do you have any information about the village of Osman Muftioglu ? Thanks
W dawnych czasach Camlihemsin i Hemsin jest zarządzana z Pazar. To stara nazwa jest Atina (Athena). Czy masz jakieś informacje o wsi Osman Muftioglu? Dzięki

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #114 dnia: 26 Wrz, 2010, 16:51:02 »
Przeanalizowałem jeszcze raz listę. Czytałem ją wcześniej. Właściwie to ona tylko myli. Oparta jest na bezkrytycznych informacjach dostępnych w internecie. Myli i Polaków, i Turków. Rodzina Fazli Oglu mieszkała po wojnie w Łodzi i używała po polsku takiej pisowni, jak podaję, bo w tureckich dokumentach tylko pod nazwiskiem Erol (wszyscy przyjęli nowe nazwisko). Rodzina Pirim Zade (szukanie w Polsce Pirimoglu jest bez sensu, bo takiej wersji do wojny nie używali). Miejsce pochodzenia, jeśli są dokumenty, znamy z naszych archiwów. Gdyby nasz kolega Gulapoglu dostarczył informacji, co robili, jak żyli po powrocie do Turcji, to byłoby coś nowego, dla nas niedostępnego. A informacje że taki a taki pracował u nas nic w Polsce nie wnoszą. Andrzej
Examined the list again. I read it before. Actually it's just wrong. It is based on uncritical information available on the Internet. Right, and the Poles, and Turks. Fazli Oglu family lived in Lodz after the war and used the spelling in Polish, as I give, because in the Turkish documents only under the name Erol (all adopted the new name).Family PIRIMED Zade (search Pirimoglu in Poland does not make sense, because this version is not used for war.) Place of origin if they are documents, we know from our archives. If our colleague Gulapoglu provided the information, what they did, how they lived after returning to Turkey, it would be something new for us inaccessible. And the information that such and such has worked with us do not bring in Poland.

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #115 dnia: 26 Wrz, 2010, 17:05:51 »
Osman Mufti Oglu Efendi - dogdugu yer Pazar ! (pasaport)
Your father - Ahmed Efendi 

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #116 dnia: 26 Wrz, 2010, 17:32:33 »
Wiadomo, historia żywi się faktami, ale warto ją czasem okrasić anegdotą, legendą, jest wówczas bardziej strawna. Poniżej legenda i fragment z repertuaru „Teatrzyku Zielona Gęś” pióra K.I. Gałczyńskiego. I jedno i drugie ma oczywiście związek ze zwycięską bitwą z Turkami pod Wiedniem w 1683 króla Jana III Sobieskiego.
- Rogal świętomarciński z Poznania, jak każe legenda ma kształt półksiężyca, ponieważ jeden z piekarzy, który miał okazję obejrzenia tureckich chorągwi, przywiezionych przez Sobieskiego, postanowił w ten sposób uczcić tę wiktorię
- „Sobieski daje znak, że stracił kompletnie kontakt z rzeczywistością. Tymczasem: Turcy zalewają Europę, powstają piekarnie tureckie, kawa po turecku i marsze tureckie. Jednocześnie pojawiają się masowo na golasa tak zwani święci tureccy, wobec czego: kurtyna dyskretnie zapada”

Gulapoglu mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe, że wtrąciłem tutaj te niezbyt historyczne anegdoty

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Wrz, 2010, 21:11:20 »
town Pazar (1928-2010). Atina (?-1928).

In Poland we use the name Pazar, because this little town.
From Hemsin - Tahsin Nuranzade

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #118 dnia: 27 Wrz, 2010, 03:31:46 »
Krzysztof;

You have shared a historical anecdote and I know Sobieski from my father's explanations. As I don't understand the sentence exactly, I will be translated it to a translator in future term. In fact It is not about our issue but I would like to share a sentence of Sobieski: "As Turkish horses do not drink water from Vistul River, Poland can not become independent."

Tojaaaa

Yes there is a family with this name. According to my records the familes bakery is confiscated during WWI. As I do not know which city did this family work, I can not add this family to the list for now. I really appreciate you for your works. As far as I understand, I think you find these (some of) names from passport records at local archives. They earned money and they have also build a mansion in Meleskur Village.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #119 dnia: 27 Wrz, 2010, 03:33:15 »
Krzysztof;

Został udostępniony historycznej anegdoty i wiem, Sobieski z ojca wyjaśnień. Jak ja nie rozumiem dokładnie zdanie, będę go przetłumaczone tłumacz w przyszłości. W rzeczywistości nie chodzi o nasz problem, ale chciałbym podzielić się Sobieski zdanie: "Jak tureckie konie nie pić wody z rzeki Vistul, Polska nie może stać się niezależna."

Tojaaaa

Tak jest w rodzinie o tej nazwie. Według moich rekordów piekarni starobojarskie jest skonfiskowane podczas I wojny światowej. Jak nie wiem, które miasto wykonali tę pracę rodziny, nie mogę dodać tej rodziny do listy teraz. Naprawdę doceniam za swoje prace. O ile rozumiem, myślę, że można znaleźć te (niektóre) nazwiska z rejestru paszport w lokalnych archiwach. Ich zarobione pieniądze i mają również budować posiadłości w Meleskur Village.